vælg et emne
... eller vælg et emne

Hoveduddannelsesforløb Psykiatri (Nuuk) - Tilbydes i øjeblikket ikke

Indledning

I Grønland findes en psykiatrisk afdeling A1 som er beliggende på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Afdelingen varetager uddannelse af AP-blok læger og kan nu også tilbyde introduktionsstilling i psykiatri under uddannelses region syd.

Psykiatrisk område varetager udredning, pleje og behandling af patienter med psykisk sygdom i Grønland. De psykiatriske opgaver spænder over hele det psykiatriske spektrum - inklusiv børn- og ungepsykiatri og retspsykiatri. Der er i Grønland ca. 800 voksne og 100 børn med fast kontakt til psykiatrien pga. svær psykisk sygdom. Dertil kommer et stigende antal kortere forløb med patienter med depression, angst, belastningsreaktioner, øget selvmordsrisiko, personlighedsforstyrrelser og korterevarende psykotiske tilstande.

 

Uddannelsens opbygning

Introduktionsstillingen

Introduktionsstillingen på ét år foregår på et psykiatrisk sygehus eller center.
Introduktionsuddannelsen bruges til at indlære basale færdigheder i diagnostik, behandling (bio¬logisk, psykoterapeutisk og sociale) og vigtigste differentialdiagnoser. Der fokuseres især på akut funktionen i I-tiden og vagtarbejde skal være et væsentligt element. Introduktionsuddannelsen afsluttes med en egnethedsvurdering til specialet. 

Senest ved afslutning af introduktionsstilling i psykiatrisk afdeling, og helst ved midtvejs evalueringen, skal der ske en vurdering af den uddannelsessøgendes egnethed til at fortsætte inden for specialet.
Denne vurdering foretages af den uddannelsesansvarlige overlæge, støttet af hovedvejlederen og i samråd med den uddannelsessøgende, jf. i øvrigt Sundhedsstyrelsens Evaluering og vejledning af den lægelige videreuddannelse.
Vurderingen baseres blandt andet på opfyldelse af kompetencekravene til introduktionsuddannelsen.

Hovedstillingen

Forløbet for hoveduddannelsesstillingen i Grønland, skal aftales individuelt med den afdeling i Danmark, hvor den uddannelsessøgende læge har en hoveduddannelsesstilling. Længden mm. kommer an på hvilke muligheder og evner den uddannelsessøgende læge kan tilegne sig i Grønland.

 

Placering

Regionen

Regionen Sermersooq er den næst mest sydlige og strækker sig fra vest- til østkysten. Den har et indbyggertal på 21.000indbyggere, hvor langt størstedelen bor i Nuuk, 17.000. Udover Nuuk er der byerne Ittoqqortoormiit, Paamiut og Tasiilaq, samt flere mindre bygder.

I Nuuk er det muligt at tage flere uddannelser, som folkeskole, gymnasial, erhvervs- og flere videregående uddannelser. Der er mange muligheder for shopping, fritidsaktiviteter og indkøb. Både i de mindre butikker og i Nuuk centeret.

Beskrivelse af sygehuset, samt sundhedsmulighederne

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er Grønlands landshospital og modtager elektive og akutte patienter fra en befolkning på 57.000 til udredning og behandling. Hospitalet består af en medicinsk/pædiatrisk, en psykiatrisk, en anæstesiologisk, en kirurgisk og en radiologisk afdeling, der råder over MR og CT-scannere, samt et moderne laboratorium.

Derudover er der patienthotellet med 67 sengepladser, der deles mellem alle hospitalets afdelinger og hvor også udenbys patienter til undersøgelse og operation på dagsafsnittet indlægges.
Den sidste del af sygehuset er Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS). DIS er fysisk placeret i forbindelse med DIH. DIS er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder. Der er tilknyttet 8-10 speciallæger i almen medicin og 4-6 uddannelseslæger i klinikken.

Desuden er DIH lokalsygehus for Nuuk, som har et optageområde på ca. 17.000 borgere med Dronning Ingrids Sundhedscenter som henvisende instans.

 

Områdets opbygning

Afdelingen

Afdelingen har 12 sengepladser, samt 3 skærmede senge og varetager derudover alle funktioner inden for psykiatrien i Grønland. A1 er en moderne afdeling hvor der bl.a. tilbydes intensive psykiatriske terapiforløb, varetaget af pædagoger og ergoterapeuter, der er mulighed for at give ect under tæt samarbejde med anæstesiologisk afdeling.

Derudover rummes ambulatorier både lokalt i Nuuk men også telepsykiatrisk funktion med dækning af kystens ambulante patienter, Nuuks distriktspsykiatri Ikaarsaarfik samt et lukket retspsykiatrisk afsnit R3 som er beliggende i Risskov, Aarhus og råder over 18 sengepladser. Psykiatrisk området i Grønland er lille.

Personale

Der er 3 overlægestillinger, en afdelingslæge og 3-4 yngre læger. Hertil ca. ½ årsværk til konsulentrejser uden for Nuuk, der dækkes af eksterne speciallægekonsulenter. Det samlede antal personale på afdelingen 7 lægestillinger, 3 lægesekretærer, 1 tolk, 5 psykologer, 5 pædagoger, 1 ergoterapeut, 2 socialrådgivere, 27 sygeplejersker og assistentstillinger.

 

Arbejdsfunktioner

Dagvagt

Arbejdet tilrettelægges så vidt muligt, så stuegangsarbejdet i sengeafsnittet ligger om formiddagen og det ambulante om eftermiddagen. I dagligdagen er der flere faste møder, der bruges til vejledning og supervision:

Efter det fælles morgenmøde er der ca. 10 minutter, hvor områdets læger, afdelingssygeplejersken og oversygeplejersken taler om hændelser i vagten. Efterfølgende er der morgenkonference og så stuegang.  Hver dag kl 12:30-13 mødes områdets læger, hvor stuegangen og ambulante patienter diskuteres.

Vagtarbejde

Vagten dækkes af to vagtlag: forvagt og bagvagt, der begge har rådighedsvagt fra hjemmet. Der er cirka 200 indlæggelser årligt i psykiatrisk sengeafsnit– heraf de fleste er i dagstid, da de fleste patienter kommer med fly fra byer uden for Nuuk. Vagt-belastningen er således overkommelig, gennemsnitligt 1½ time for bagvagten og 3 timer for forvagten efter almindeligt dagarbejde. I weekenden går forvagt og bagvagt fælles stuegang i sengeafsnittet og varetager eventuelle tilsyn på de somatiske afdelinger. Det tætte samarbejde med bagvagten og muligheden for opfølgning dagen efter og øger det uddannelsesmæssige udbytte af vagtarbejdet

Konferencer


Dagens stuegang planlægges. Problemstillinger om patienterne præsenteres tværfagligt. Ideer til løsning kan frembringes, men oftest løses det i samarbejde med patienten til stuegang.
Afsnitsansvarlig overlæge er mødeleder. Der er afsat 45 minutter til morgenkonferencen.
Kontaktlæge journalfører beslutninger truffet på konferencen.
Koordinator fra sengeafsnittet fremlægger problemstillinger, som bør tages op ved stuegang (behøver således ikke aflægge fuld rapport fra sidste døgn). Koordinator udfylder skema med tidspunkter og deltagere i stuegang. Max to stuegangssamtaler af gangen. Koordinatoren viderebringer oplysninger til kontaktpersoner i afsnittet umiddelbart efter morgenkonferencen.
Terapiens personale deltager første kvarter tirsdag og torsdag.
Psykolog deltager tirsdag og torsdag, hvor der indledes med de patienter, der har forløb ved psykolog.

 

Undervisning

Opgaverne og supervisionen tilrettelægges efter individuelle kompetencer og behov, hvilket ses som en stor fordel med rig mulighed for ”sit inns”, ”en til en supervision” og udelegering af krævende opgaver med den fornødne støtte og supervision fra speciallæge kollegaer.
Første torsdag i måneden er der læge-undervisning, hvor lægerne skiftes til at undervise hinanden. Tredje torsdag i måneden er der tværfaglig undervisning for hele personalet.

Vejledersamtaler

Efter ca. 14 dage afholdes introduktionssamtalen, hvor vi vil danne os et indtryk af dine forudsætninger og kvalifikationer, ligesom vi vil tage fat på introduktionsprogrammet, logbogen osv. Der er afsat tid til, at den uddannelsessøgende og vejleder kan mødes hver 2. onsdag. De fastlagte møder bruges til at afholde introduktions-, justerings-, evaluerings- og slutevalueringssamtale. Dertil kan der løbende arbejdes med kompetencekort og specifikke kompetencer. Vejledersamtalerne kan også bruges til struktureret kollegial supervision, hvor den uddannelsessøgende og vejlederen sammen kan tale med relevante patienter.

Kurser og forskning


Inden ansættelsesstart vil den uddannelsessøgende blive kontaktet mhp. at tale om vagtønsker, planer for kurser og gensidige forventninger til opholdet. Den uddannelsessøgende får tilsendt information om afdelingen, vagtskema, checkliste for introduktionen og information om mødested og tidspunkt. Desuden får man vejlederens navn og mailadresse og navn på den læge, der er primært ansvarlig for introduktionen. Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH, samt enkelte kurser i Danmark.For yderligere information om denne stilling, læs nedenstående:

Uddannelsesprogram Introduktion Psykiatri

www.SST.dk