vælg et emne
... eller vælg et emne

KBU-forløb

Beskrivelse og reglerne om Den kliniske basisuddannelse (KBU) kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  KBU-forløb understøttes ved et uddannelsesprogram for hhv. både første og andet halv årlige uddannelsesdel. Uddannelsesprogrammer udleveres ved ansættelsesstart i KBU forløbet eller efter forespørgsel.

SHV opslår to KBU-forløb hvert halve år i Nuuk. Stillingerne bliver opslået i september til ansættelse marts og opslået marts til ansættelse september. Stillingen bliver opslået på gjob.gl

Efter ansættelse i KBU-forløb anbefales det, at KBU-læger i forlængelse søger en introstilling i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Uddannelsens opbygning

Den kliniske basisuddannelse består af to på hinanden følgende ansættelser, hvilke fordeler sig som følgende:

  • Seks måneder i Intern Medicin på Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk
  • Seks måneder i Almen Medicin på Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) i Nuuk

Der kan efter særlig aftale med formanden for RLU og de enkelte uddannelsessteder etableres KBU-forløb ved enkelte regionssygehuse.

Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Syddanmark har det overordnede ansvar for at tilrettelægge det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer, mens selve udarbejdelsen ligger i regi af de enkelte uddannelsesafdelinger.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse kan findes i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den klinisk basisuddannelse her.

Obligatoriske kurser og forskningstræning ved DIH og DIS

Specialespecifikke kurser og generelle kurser

De kurser der er beskrevet som obligatorisk i målsætningen for den kliniske basisuddannelse skal gennemføres.
Under KBU’en skal alle læger bl.a. igennem følgende kurser, som alle udbydes på DIH:  

  • Akut behandling og transport (akutkursus)
  • Generelt kursus i læring/pædagogik (læringskursus)
  • Generelt kursus i kommunikation (kommunikationskursus).
Uddannelsesvejledning ved DIH og DIS

Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at den yngre læge får tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Afdelingen har uddannelsesansvarlige yngre læger, som deltager i det månedlige skemalæggermøde (uddannelsesudvalg), hvor den individuelle uddannelsesorienterede tilrettelæggelse af vagttidsarbejde/dagtidsarbejde finder sted med afsæt i den enkelte uddannelsessøgendes behov. Der forsøges tilgodeset introduktion til nye funktioner afhængig af den uddannelsessøgendes kompetencer. Alle læger i afdelingen med højere uddannelse forventes at fungere som daglige kliniske vejledere.

Rammer for uddannelsesvejledning

Den uddannelsessøgende aftaler tidspunkt for introduktionssamtale (indenfor de første to uger) med hovedvejleder. Derudover skal der også aftales løbende samtaler, hvilke typisk er placeret med et månedligt interval. Det forventes, at der afsættes en time til introduktionssamtale og 15–30 minutter til de løbende samtaler under ansættelsen og slutevalueringssamtalen. Antal og hyppighed af samtaler justeres ved behov. Tilsvarende deltager den uddannelsesansvarlige overlæge i møderne efter behov og ønsker.

Udarbejdelse af uddannelsesplan

Uddannelsesplanen udarbejdes i forbindelse med introduktionssamtalen og koordineres i relevant omfang med den uddannelsesansvarlige overlæge og skemalægger. Uddannelsesplanen skal anvendes som redskab til at sikre progressionen i det tillærte og til godkendelse af de enkelte opnåede kompetencer.

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde

Alle afdelingens læger med højere uddannelse fungerer som daglige kliniske vejledere og kan godkende opnåede kompetencemål. Det er forventet, at den uddannelsessøgende læge selv er opmærksom på, hvornår der opnås kompetencer i den kliniske hverdag, så der der aftales tidspunkt for evaluering med hovedvejleder eller evt. daglig klinisk vejleder. Det tilstræbes, at der gives feedback enten i eller efter en given læringssituation/evaluering, samt ved de krydspunkter/konferencer mm. der er arrangeret.