vælg et emne
... eller vælg et emne

Speciallæge Almen Medicin (Aasiaat)

Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin med sin egen uddannelse, forskning, evidensbase, klinisk indhold og er et klinisk speciale inden for den primære sundhedstjeneste.

Speciallæger i almen medicin er læger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem.

Uddannelsens opbygning

Introduktionsstillingen

Efter afslutning på KBU kan du søge en introduktionsstilling. Ansættelse i en introduktionsstilling er seks måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU.

I introduktionsstillingen er din arbejdsplads hos DIS, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger. I løbet af din introduktionsstilling skal du opnå de kompetencer der er tilknyttet uddannelsesstillingen, have udfyldt et vurderingsskema, have underskrevet ”attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement”, have gennemført – de til uddannelseselementet – tilhørende evalueringer.

Hoveduddannelsesstillingen

Hoveduddannelsen finder sted ved ansættelser i flere godkendte uddannelsespraksisser og på hospitalsafdelinger. Samlet varighed er 54 måneder.

DIS og DIH i Nuuk danner rammen om den Almen Medicinske uddannelse i fase 1 og 2. Fase 3 i uddannelsen tages på godkendt sygehuse i en af de øvrige kystbyer i Grønland.

Placering

Regionen

Region Disko er i Nordgrønland som består af byen Aassiaat, 3 mindre byer samt bygder. Aasiaat har ca. 3.200 indbyggere og mange slædehunde. Region Disko har samlet ca. 7.000 mennesker hvor halvdelen bor i mindre byer og bygder. Assiaat har forskellige butikker, skoler og mange sportsaktiviteter. Der er en stor folkeskole, gymnasium og andre korterevarende uddannelser. Byen er smukt beliggende i et skærgårdslignende område ved indsejlingen til Disko bugten.

Sundhedsorganisering

Regionssygehuset er i Aasiaat og der er sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit. Regionssygehuset betjener og de mindre bygder og lægebetjeningen klares med båd om sommeren og helikopter om vinteren.

Det er muligt at se alle sygehuse, sundhedscentre og bygdestationer i alle regioner her.

Områdets opbygning

Afdelingen

Sygehuset rummer fem ambulatorierum, der betjenes af såvel læger som andet sundhedsfagligt personale. Der er et sengeafsnit med 12 sengepladser.
 Patienthotellet rummer 18 pladser til overnattende patienter. Der er et laboratorium, hvor der udføres et begrænset antal analyser, ligesom der er en røntgenafdeling. Derudover er der lokaler til fysioterapi, sundhedsplejen, hjemmesygeplejen samt livstilsambulatorier og et apotek.

Personale

Selve regionssygehuset er bemandet med ca. fem læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter med forskellige specialfunktioner, sundhedsplejerske, jordemødre, somatisk og psykiatrisk hjemmesygeplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeut, bioanalytiker, portører, tolke, tekniske medarbejdere, lægesekretær, driftsleder samt administrationsmedarbejdere. Dertil kommer et varierende antal ufaglærte medhjælpere/sundhedshjælpere.

Arbejdsfunktioner

Dagvagt

Dagen starter med morgenkonference og efterfølgende røntgenkonference. Derefter starter ambulatoriet, der er akutte patienter. Der er middagskonference og efter denne fortsætter ambulatoriet. Ambulatoriet bliver efterfulgt af attestarbejde, opfølgning af prøvesvar, konference og overlevering til vagthavende. 
 Tirsdage er der børneundersøgelser i sundhedsplejen.

Vagtarbejde

Vagten skifter kl. 8.00, man er på tilkald fra bolig fra kl. 16.00. Vagthavende starter med stuegang og der fortsættes med eventuelle akutte ambulante konsultationer. Herefter er man på tilkald fra bolig.

Konferencer

Ved morgenkonferencen gennemgås indlagte patienter og der drøftes vanskelige problemstillinger og procedurer fra ambulante konsultationer. Dog varierer indholdet af morgenkonferencen fra dag til dag. Ved den efterfølgende røntgenkonference gennemgås og beskrives alle røntgenundersøgelser.

Undervisning

Vejledersamtaler

Den uddannelsesansvarlige læge er tutor og har følgelig normalt supervisionsfunktionen for uddannelseslægerne og varetager uddannelsessamtalerne med disse. De øvrige speciallæger uanset speciale deltager også aktivt i supervision. Uddannelseslæger har mulighed for en supervisionsbagvagt, når de har vagt og der lægges supervisionstider ind i det daglige program i ambulatoriet.

Kurser og forskning

Der er formaliseret undervisning for sygeplejersker og læger en gang om ugen med udgangspunkt i problemstillinger, som opleves i Grønland. Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH i Nuuk samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem et kursus i klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.