vælg et emne
... eller vælg et emne

Speciallæge Gynækologi Obstertrik (Nuuk)

Specialets hovedopgaver opdeles i Gynækologi (kvindesygdomme) og Obstetrik (fødsler), men er tæt forbundne. Gynækologi består af hovedområderne: Operativ gynækologi (laparoskopi, hysteroskopi og åben kirurgi), Benign Gynækologi, Reproduktionsmedicin (endokrinologi, fertilitet og tidlige graviditetskomplikationer), Urogynækologi og Onkologisk gynækologi. Obstetrik (fødselshjælp) inklusiv føtalmedicin omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden.

Uddannelsens opbygning

Introduktionsstillingen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Region Syddanmark, hvad angår den lægelige videreuddannelse. Alt uddannelsesklassificeret arbejde på DIH er derfor et samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd og skal godkendes af regionens uddannelsesudvalg i de relevante specialer. Aktuelt er der mulighed for uddannelsesklassificerede stillinger i almen medicin, kirurgi og intern medicin. Der er også et godkendt hoveduddannelsesforløb i Gyn/Obs med udgangspunkt på DIH.

Uddannelsesmulighederne i Gyn/Obs på DIH er i særklasse, hvad angår det gynækologiske område, men mulighederne indenfor det obstetriske er begrænsede grundet et lavt antal fødende og en påfaldende lav frekvens af patologiske fødsler. Man har derfor både i forhold til hoveduddannelse og introduktionsuddannelse valgt, at man ikke kan lade ansættelsen på DIH stå alene, men at den skal kombineres med ophold på relevante danske afdelinger. I forhold til introduktionsstillingen er der en aftale med Odense Universitetshospital (OUH) om at lade den 1-årige introduktionsstilling fortsætte i en halv-årig-ansættelse på OUH, hvormed alle kompetencerne kan sikres opnået.

Hoveduddannelsesstillingen

Forløbet for hoveduddannelsesstillingen i Grønland skal aftales individuelt med den afdeling i Danmark, hvor den uddannelsessøgende læge har en hoveduddannelsesstilling. Længden mv. afhænger af muligheder og evner, som den uddannelsessøgende læge kan tilegne sig i Grønland.

Placering

Regionen

Regionen Sermersooq er den næst mest sydlige og strækker sig fra vest- til østkysten. Den har et indbyggertal på 21.000indbyggere, hvor langt størstedelen bor i Nuuk, 17.000. Udover Nuuk er der byerne Ittoqqortoormiit, Paamiut og Tasiilaq, samt flere mindre bygder.

I Nuuk er det både muligt at tage flere uddannelser, som folkeskole, gymnasial, erhvervs- og flere videregående uddannelser. Der er mange muligheder for shopping, fritidsaktiviteter og indkøb. Både i de mindre butikker og i Nuuk centeret.

Sundhedsorganisering

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er Grønlands landshospital og modtager elektive og akutte patienter fra en befolkning på 57.000 til udredning og behandling. Hospitalet består af en medicinsk/pædiatrisk, en psykiatrisk, en anæstesiologisk, en kirurgisk og en radiologisk afdeling, der råder over MR og CT-scannere, samt et moderne laboratorium.

Derudover er der patienthotellet med 67 sengepladser, der deles mellem alle hospitalets afdelinger og hvor også udenbys patienter til undersøgelse og operation på dagsafsnittet indlægges.

Den sidste del af sygehuset er Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS). DIS er fysisk placeret i forbindelse med DIH. DIS er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder. Der er tilknyttet 8-10 speciallæger i almen medicin og 4-6 uddannelseslæger i klinikken.

Desuden er DIH lokalsygehus for Nuuk, som har et optageområde på ca. 17.000 borgere med Dronning Ingrids Sundhedscenter som henvisende instans.

Områdets opbygning

Afdelingen

Afdelingen K3 består af en fødeafdeling samt et sengeafsnit med gynækologiske, svangre og barslende patienter. Der er et obstetrisk og et gynækologisk ambulatorium. Alle akuthenviste patienter tilses af forvagten.

Personale

Afdeling K3 har overlæger og en uddannelsesklassificeret reservelæge. Områdeledelsen består af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge. Foruden læger består afdelingen af sygeplejersker, sundhedsassistenter og jordemødre.

Arbejdsfunktioner

Dagvagt

Dagen starter med en fælleskirurgisk konference og fortsætter med fødegangskonference. Herefter varetages stuegang på sengeafsnittet samt udførelse af dagens mindre operationer såvel som medvirker til de større operationer. Som hoveduddannelseslæge har man sit eget gynækologiske ambulatorium en dag om ugen, hvor man bliver præsenteret for hele det gynækologiske spektrum af patienter med mange KBC’er og nyhenviste. Alle patienterne er visiteret til én personligt af en overlæge. En stor del af arbejdet vil også bestå i at supervisere de yngre reservelæger og basislæger i den basale gynækologi og obstetrik.

Vagtarbejde

Bagvagtslaget er besat med en speciallæge fra hvert speciale samt en forvagt og eventuelt en uddannelsesklassificeret mellemvagt eller bagvagt med bag-bagvagt. Forvagtslaget er i udgangspunktet vagter, hvor nogle er med rådighedskalder fra enten vagtværelse eller anvist lægebolig. Reservelægerne passer desuden den luftbårne evakueringstjeneste for kystbyernes og -bygdernes akut syge.

Konferencer

Ved den daglige fælleskirurgiske konference gennemgås patienter og operationer overordnet for at få et overblik over dagen. Ved den efterfølgende fødegangskonference gennemgås patienter og deres behov fra denne afdeling specifikt.

Undervisning

Den primære læringsstrategi er det superviserede arbejde på operationsstuen, i ambulatoriet, til stuegang og i vagterne – altså i de kliniske situationer. Den superviserende læge er i de fleste situationer ens vejleder, hvilket muliggør en klassisk mesterlære. En også stor del af læringen vil bestå i at lære fra sig ved at supervisere ens yngre kolleger. Kursusaktiviteten planlægges når det fulde uddannelsesforløb er klarlagt.

Vejledersamtaler

Kompetencevurderingens omdrejningspunkt er dels de strukturerede vejledersamtaler, som er samtaler, man har i forbindelse med relevante cases og dels de vejledersamtaler, der tilstræbes at holdes regelmæssigt, dog minimum tre gange i hvert forløb. Indenfor 14 dage efter start på fase 2 vil første møde holdes og her vil man lægge en skriftlig uddannelsesplan. I de kommende samtaler vil indholdet i portefølgemappen og tjeklisten blive vurderet med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet.

Kurser og forskning

Som ansat i fase 1 og 2 vil man have et beløb fra Kursusfonden til rådighed, der kan dække rejseudgifter i forbindelse med de obligatoriske specialespecifikke kurser, hvis disse ikke kan organiseres til at foregå i den del af uddannelsen, der finder sted i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset Klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.